Tuloverotus: erot ja edut

(Convention fiscale franco-finlandaise du 11.9.1970), jonka mukaan Ranskassa pysyvästi kirjoilla oleva maksaa veronsa asuinmaahansa.

Suomen ja Ranskan välillä on päällekkäisen verotuksen estämiseksi vero-ja perintöverosopimukset, joiden tekstit löytyvät mm. seuraavien linkkien takaa:

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1972/19720008

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1959/19590026

Ranskassa, päinvastoin kuin Suomessa, noudatetaan perheen osalta yhteisverotusta, mikä palkkatulon osalta ennen muuta lapsiperheiden kohdalla voi olla huomattavasti Suomen verotusta edullisempaa.

Eläkeläisten osalta ero voi olla merkittävä, jos eläkeläispariskunnan osapuolten eläkkeet ovat selvästi erisuuruiset. On kuitenkin tärkeää todeta, että Ranskan verotukseen ovat siirrettävissä pääsääntöisesti vain yksityissektorilla ansaitut eläkkeet, sillä julkiselta sektorilta ansaitut eläkkeet verotetaan Suomessa.

Muuttovuoden aikana yleinen verovelvollisuus Suomeen jatkuu sekä edelleen 3
seuraavan vuoden ajan (ns 3 vuoden sääntö). Kaksinkertainen verotus poistetaan
joko hyvitysmenetelmällä tai vapautusmenetelmällä.

Vapautusmenetelmässä tulo vapautetaan asuinvaltion verotuksesta ja hyvitysmenetelmässä maksajavaltiossa maksettu vero vähennetään asuinvaltiossa samasta tulosta menevästä
verosta. Ranskan ja Suomen välisessä verosopimuksessa asuinvaltio saa ottaa
vapautetun tulon huomioon määrättäessä veroa muusta tulosta. Tätä summaa kutsutaan veroperusteeksi, jonka mukaan määräytyy progressiivinen veroprosentti.

Rajoitettu verovelvollisuus voi alkaa jo ensimmäisenä 3-vuoden aikana jos pystytään osoittamaan että olennaisia siteitä Suomeen ei enää ole. Olennaisilla siteillä tarkoitetaan esim. Suomeen jäävää asuntoa tai kuulumista sosiaaliturvaan.

Lisätietoja :


Pääkaupunkiseudun verotoimisto Rajatorpantie 8 A, Vantaa (Myyrmäki), PL 400, 00052 VERO

Vuorikadun Palvelupiste, Vuorikatu 14 (Fennia-kortteli, 1.krs) 00100 Helsinki

Kansainvälinen henkilöverotuksen neuvontanumero +358 (0)20 612 2660

www.vero.fi

Ranskassa perheverotus eikä ennakkopidätystä

Verotus on progressiivista myös Ranskassa. Ranskan verottaja kohtelee erityisen lempeästi pieniä tuloja ja lapsiperheitä, pienimmistä palkoista ja eläkkeistä ei peritä veroa lainkaan. Lapsista saatavat verovähennykset ovat Suomea reilumpia ja jatkuvat huomattavasti pidempään, yläikäraja on niinkin korkealla kuin 25 ikävuodessa, mikäli nuori opiskelee.

Ranskan verotus ei ole yksilöverotusta kuten Suomessa, vaan perheverotusta, mikä jo sinänsä suosii perheitä ns. sinkkuihin verrattuna, sillä Ranskassa aviopuolisoiden tulot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella.

Verotuksesta löytyy tietoa netistä osoitteessa www.impots.gouv

Ranskassa työnantaja/eläkelaitos pidättää kuukausittain palkasta ja eläkkeestä valtionveron ja tilittää sen eteenpäin. Ulkomailta eläkettä saavien (suomalaisten) ja Ranskassa kirjoilla olevien on tehtävä omilla verosivuilla suoraveloitussopimus veron maksamisesta, jolloin se veloitetaan kuukausittain 15. päivänä eläkkeensaajan pankkitililtä.Ranskalla ja Suomella on keskinäinen verosopimus.

Veroilmoitukset tehdään toukokuussa. Ensimmäisenä vuonna tulee veroilmoituskaavake hakea verotoimistolta ja kun sen palauttaa täytettynä, ranskalainen veroviranomainen leimaa lomakkeen VEROH 6132f Suomen veroviranomaisia varten, todisteena
siitä, että olette nyt verovelvollisia Ranskassa.

Seuraavina vuosina saatte postitse/netitse esitäytetyn veroilmoituksen, jonka tiedot kannattaa huolellisesti tarkistaa, päiväys, allekirjoitus ja elo/syyskuussa saatte tiedon
veropäätöksestä.

Veroilmoituksen voi myös tehdä netissä osoitteessawww.impots.gouv.fr (oma 13-lukuinen referenssinumero löytyy veropäätöksestä (= numéro fiscal). Siihen siirrytään asteittain ja vuonna 2019 siitä pitäisi tulla kaikille pakollinen.

Tässä verotuksen vuosikalenteri Ranskassa

Sotu-maksut

Työsuhteessa olevilta työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä sotumaksun, työttömyysvakuutus- ja eläkekassamaksun, vuonna 2016 yhteensä 22 %. Palkkatulon vero maksetaan, kuten edellä todettiin kunkin omasta toimesta. Tästä syystä palkkaverotuksen taso Suomeen verrattuna jää melko pieneksi, ja sotu-tyyppiset maksut tuntuvat suurilta.

Ranskasta eläkettä saavat eivät maksa työttömyysvakuutus- ja eläkekassamaksuja, mutta maksavat noin 8% sosiaaliturvasta, jonka eläkkeitä maksavat organisaatiot pidättävät ennalta.

Ranskassa kirjoilla olevilta, yksityiseltä sektorilta eläkkeensä saavilta, Suomi pidättää vuonna 2016 vain 1,47 % : n sairaanhoitomaksun. Eläkkeiden vero määräytyy vain niiden tason mukaan, ja on suomalaisittain melko hyvienkin eläkkeiden kohdalla todella matala verrattuna Suomen kireään eläkeverotukseen.

Perintövero vaihtelee Ranskassakin

Suomen ja Ranskan välisen perintöverosopimuksen mukaan kiinteää omaisuutta verotetaan siinä maassa missä tämä omaisuus sijaitsee.

Ranskassa kerrostaloasuntokin on kiinteää omaisuutta. Ranskassa veron määrään vaikuttaa perinnön suuruuden lisäksi sukulaisuussuhde. Vero on progressiivinen.

Leskelle, lapsille ja vanhemmille verovapaan perinnön raja vuonna 2016 on 100 000 €. Jos omaisuutta on sekä Suomessa että Ranskassa ja perukirja tehdään Suomessa, on muistettava, että Ranskassa on aina tehtävä oma perukirja siellä sijaitsevasta omaisuudesta. Siitä kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin oma testamentti, joka talletetaan notaarille.

Ranskan perintöverotaulukko

Tuloverotuksen siirto Suomesta Ranskaan

Ranskaan työhön lähtevän verotus siirtyy työ- ja asuinpaikan muutoksen myötä luontevasti, ja ennakkopidätys Suomessa lakkaa suomalaisen palkkatulon loppuessa.

Ennakkopidätys Suomessa maksettavasta eläkkeestä jatkuu maastamuutosta huolimatta siihen saakka kunnes verottajalla on vaaditut dokumentit Ranskan verottajalta. Vasta silloin verottajalta lähtee asianomaisen eläkevakuutusyhtiöön ilmoitus verotusoikeuden siirtymisestä Ranskalle ja 1,47% pidätysprosentista. Mahdollisesta kaksoisverotuksesta
perityt verot palautetaan myöhemmin.

Jos riittävä selvitys muuton todellisuudesta on esitetty, eläkkeen verotusoikeus siirtyy Suomelta asuinmaahan ajankohtana, jolloin kaikki seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

 1. Eläkkeensaaja on Suomessa tehnyt väestörekisteriviranomaiselle ilmoituksen pysyvästä muutosta.
 2. Eläkkeensaajalla on pysyvä asunto käytettävänään Ranskassa.
 3. Ranskan veroviranomainen pitää eläkkeensaajaa verotuksellisesti Ranskassa asuvana.


Prosessiin liittyy joukko tärkeitä papereita, joista kaikista kannattaa ottaa monta kopiota. Tässä esityksessä ne on numeroitu.

Mitä tulee tehdä Suomessa? Virallinen irtautuminen Suomen verotuksesta ja sosiaaliturvasta alkaa sillä, että teette paikkakuntanne maistraatissa - tai vastaavassa -

(1) virallisen muuttoilmoituksen Ranskaan.

Tässä maistraattien osoitteet Suomessa

Ilmoituksessa mainittu muuttopäivä ja uusi osoite Ranskassa leviävät pian
sähköisesti koko viralliseen Suomeen, eli tässä tapauksessa Maistraatin kirjanpidon
lisäksi Väestörekisterikeskukseen ja Postiin.

Maistraatista tilaatte myös mitä tärkeimmän paperin eli (2) suomalaisen virkatodistuksen, jonka nimi ranskaksi on Extrait du Systeme Finlandais d'Enregistrement de la Population (Acte d’état civil). Kerrotte tilausta tehdessänne, että tarvitsette todistuksen ranskankielellä, ja että todistuksessa on oltava tiedot vanhemmista = « acte d’état civil avec filiation ». Ilman tätä tietoa asianne ei etene ranskalaisessa byrokratiassa.

Suomalaisesta verotoimistosta saatte kaavakkeen nimeltä (3) VEROH6132f eli monikielisen paperin otsikolla Todistus henkilön verotuksellisesta asuinpaikasta Suomen veroviranomaisia varten. Kolmena kappaleena tarvittavan kaavakkeen voi
tulostaa helposti myös internetistä osoitteesta http://www.vero.fi/. Kaavake on mitä tärkein, sillä Suomen verotus katkeaa vasta, kun se on palautettu Suomen verottajalle täytettynä ja
varustettuna Ranskan verottajan leimoin ja allekirjoituksin. Yksisivuisessa kaavakkeessa on kolme "laatikkoa", joista maastamuuttaja täyttää itse vain ylimmän laatikon. Olennainen tieto tässä laatikossa on Muuttopäivä

Tärkeää on harkita tarkkaan, milloin tuo päivä on. Silloin lakkaa sosiaaliturvanne Suomessa, eikä uusi ole vielä Ranskassa voinut alkaa. Muuttopäivän valinta on tietenkin tärkeä myös verotuksen kannalta, koska tuo päivä on raja Ranskan ja Suomen verotuksen välillä. Käytännössä tilanne ei ole näin yksinkertainen, mutta muuton päivämäärästä alkaa joka tapauksessa uusiajanlasku. Kannattanee siis sijoittaa muuttopäivä vuoden lopulle; Suomen
verottajalle kuuluu silloin yksiselitteisesti mahdollisimman paljon verotettavaa ko. vuodesta.

Kansaneläkelaitoksen toimistossa on hyvä vierailla juuri ennen muuttoa
Suomesta. Kela haluaa kelakorttinne ja lähettää teille sen saatuaan tylyhkön kirjeen
otsikolla (4) Päätös Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta. Kirje kertoo, että tästä eteenpäin teillä ei ole sitten mitään tekemistä suomalaisen sosiaaliturvan kanssa. Tämä Kelan kirje on
yksi tärkeistä papereista jotka toimitatte Suomessa verotoimistoon.

Omasta eläkevakuutusyhtiöstä teidän tulee saada (5) todistus eläkettä ja sen määrää koskevista tiedoista mieluiten ranskankielisenä. Englanninkielisetkin ovat monesti kelvanneet.

Mitä tulee tehdä Ranskassa: veroilmoitus

Ranskan veroviraston leimojen ja allekirjoituksen saaminen onnistuu todennäköisesti vasta kun teette ensimmäisen veroilmoituksen Ranskassa eli muuttoa seuraavassa toukokuussa. Viimeistään tässä vaiheessa toimitatte ranskalaiselle verottajalle kopiot kaikista maasta toiseen muuttoon liittyvistä papereista (ranskankieliset virkatodistukset, viralliset
eläketiedot, muuttoilmoitukset jne).

Vastaanotettuaan veroilmoituksenne ranskalainen virkailija leimaa ja allekirjoittaa VEROH 6132f -todistuksen palautettavaksi Suomen veroviranomaisille.


Ranskassa oman verotoimistonnne virkailija auttaa yleensä auliisti ensimmäisen veroilmoituksen täytössä. Ilmoituksesta saa itselleen kopion, ja seuraavan kerran verottaja antaa kuulua itsestään vasta saman vuoden syyskuussa, jolloin edellisen kalenterivuoden vero lankeaa maksuun. Veroilmoituksen voi jatkossa tehdä myös Internetissä.

Ensimmäisen ilmoituksen täyttötilaisuudesta saatte mukaanne reilun nipun verotusta koskevaa informaatiota, jota löytää halutessaan ranskalaisen verottajan internet-sivuilta .

Tässäkö kaikki - lyhyt yhteenveto

 • Kysytte verottajalta Suomessa, miten kaikki tapahtuu: mitä kaikkia todistuksia se tarvitsee verotuksen siirtoa varten.
 • Teette maistraatissa virallisen muuttoilmoituksen Ranskaan ja saatte kopion ilmoituksesta.
 • Saatte maistraatista ranskankielisen virkatodistuksen jossa näkyy vanhempien tiedot (acte d’état civil avec filiation.)
 • Luovutatte pois Kela-korttinne ja saatte siitä todistuksen.
 • Saatte työnantajanne eläkekassalta - tai muualta - kirjallisen ilmoituksen teille maksettavan eläkkeen määrästä.
 • Tulostatte internetistä tai haette verottajalta Suomessa kaavakkeen VEROH 6132f.
 • Otatte kaikista asiaan liittyvistätodistuksista runsaasti kopioita.
 • Kysytte verottajalta Ranskassa, miten kaikki tapahtuu: mitä kaikkia todistuksia he tarvitsevat verotuksen siirtoa varten.
 • Teette ensimmäisen kerran veroilmoituksen Ranskassa, viette sen verotoimistoon ja saatte vaadittavat leimat ja allekirjoitukset kaavakkeeseen VEROH 6132f, jonka toimitatte Suomen verottajalle.

Aikaa tässä kaikessa kuluu lyhyimmilläänkin useita kuukausia, joiden aikana vierailette henkilökohtaisesti muutamaan kertaan sekä Suomen että Ranskan veroviranomaisten konttoreissa. Huomaatte, että verotuloja menettävä valtio haluaa olla varma siitä, että veronmaksajan muutto ulkomaille on todellinen. Niin kauan kun puhutte asiasta suomalaisen verovirkailijan kanssa vain periaatteessa, verotuksen muutto maasta toiseen voi tuntua juuri teidän tapauksessanne vaikealta ja monen mutkan takana olevalta.

Mutta kun viralliset paperit ovat kunnossa ja jaettu verottajalle Suomessa ja
Ranskassa, ja lopulta viette suomalaiselle verottajalle todistukseverotuksesta Ranskassa, suomalainen verottaja toimii nopeasti ja asiallisesti.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ranskalaiseen postilaatikkoonne tulisi jatkossakin
- kerran vuodessa, kolmen vuoden ajan - jyrkkä verovaatimus Suomesta. Tätä ei
kannata säikähtää vaan ottaa yhteys tuttuun suomalaiseen verotoimistoonne ja
kertoa heille, että asutte edelleen Ranskassa ja maksatte veronne, kuten he tietävät, tänne. Yleensä asia hoituu puhelimitse. Muutto maasta toiseen on iso juttu, joka ilmeisesti on muuttunut vuosi vuodelta vähemmän dramaattiseksi ja hankalaksi.